Fastigheten Uddevalla Ladan 3 uthyres/säljes

Beskrivning fastigheten Uddevalla Ladan 3

Byggnadsbeskrivning

Byggnaden är uppförd 1991 med en tillbyggd verkstadsdel. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 3 400 kvm. Byggnaden uppfördes ursprungligen för att använda för detaljhandel med möbler och husgeråd men har allt sedan1991 använts för bilhandel. Lokalen innefattar bilhall med verkstad uppförd i 1-2 plan ovan mark utan källare. Byggnaden är uppförd med stålstomme på platta av betong samt plåt- och glasfasad. Takbeläggning med papp som lagts under senare. Fönster av isolerglas. Uppvärmning sker med fjärrvärme och el. Mekanisk FTX-ventilation, delvis med kyla. Bottenvåningen har använts för kundmottagning, bilhall, försäljningskontor, bilverkstad, rekonditionering, kontors- och personalutrymmen. Övre plan omfattar bilhall, kontor, förråds- och teknikutrymmen. Övre plan nås via trapphus, utvändig bilramp samt varuhiss. Byggnaden är i gott skick och av god standard.

Mark

Fastigheten har en tomtareal om 4 504 kvm. Merparten av arean är ianspråktagen av befintlig byggnad. Övrigt utgörs av tomtmark med asfalterad parkering- och kommunikationsyta som huvudsakligen är inhägnad. Härutöver finns servitut på ett betydande antal parkeringsplatser, angränsade till fastigheten. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är utrustad med oljeavskiljare.

Fastighetsrättsliga förhållanden

Detaljplan, f d stadsplan, fastställd 1988-01-11 gäller för området. Planbestämmelserna anger handel och småindustriändamål med en byggnadshöjd om 6 meter.

Fastigheten har andel i Uddevalla Ladan GA:1 som omfattar utfart, parkering och VA-ledningar.

Övrigt

Fastigheten är belägen på Herrestads industriområde i nära anslutning till Torp handelsområde. I närområdet sker f n nyproduktion av lokaler och NetonNet har nyligen öppnat ny butik samtidigt som den tidigare hyresgästen Bilia AB låtit uppföra en ny bilhall i samma område. Befintligt hyresavtal som avser hela anläggningen, löper till 2017-12-31.

Bilagor: