Försäljningsvillkor 

Fastigheten Tjörn Aröd 1:20 säljs av den gode mannen i enlighet med samäganderättslagens regler.

Advokaten Paula Save har av Uddevalla tingsrätt utsetts till god man enligt samäganderättslagen att sälja fastigheten Tjörn Aröd 1:20 på offentlig auktion, fördela köpeskillingen samt utfärda köpebrev.

Uddevalla tingsrätt har inte beslutat om att fastigheten ska säljas till ett lägsta pris men delägarna kan efter klubbslag besluta att inte acceptera erhållet högsta bud, om de är överens om detta.

Auktionen kommer att hållas den 20 maj 2022 kl.10.00 på Advokatfirman Hammars kontor i Uddevalla med adress Agnebergsgatan 2, Uddevalla. Det finns möjlighet att närvara vid auktionen via video-länk (Teams). Anmälan om deltagande vid auktionen ska göras till jessica.martensson@fastighetsbyran.se

Protokoll från den offentliga auktionen/Köpekontrakt kommer att hållas tillgängligt på www.advokatfirmanhammar.se en vecka före auktionen.

Om budgivare önskar närvara genom ombud ska ombudet till den gode mannen överlämna skriftlig fullmakt i original, vilken uttryckligen ska omfatta köpet av fastigheten. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer.

Köparen ska uppvisa giltig identitetshandling.

Köparen ska vara beredd att underteckna köpekontraktet vid auktionens avslut och i samband härmed betala 10 % av köpeskillingen som handpenning. Återstoden betalas till Advokatfirman Hammars konto för klientmedel i SEB på tillträdesdagen då köpebrev upprättas.

Försäljningen kommer att ske genom klubbslag. Auktionsförrättaren förbehåller sig en halvtimmes rådrum efter klubbslag för prövning av det högsta budet. Fri prövningsrätt förbehålles. Köpets giltighet och bestånd villkoras av att hela köpeskillingen betalas senast på tillträdesdagen. Fastigheten får tillträdas av köparen endast under förutsättning av att köpeskillingen är till fullo betald på avtalad dag.

Köparen är skyldig att ersätta säljarna för hela den förlust och skada som de vållas genom eventuell underlåtenhet att betala köpeskillingen eller del av den. Ur den erlagda handpenningen har säljaren rätt att avräkna eventuell skada. Skulle överskott uppkomma ska återstoden återbetalas till köparen.

Lös egendom som finns i fastigheten och som inte är borttagen på tillträdesdagen tillfaller köparen utan lösen och utan rätt till ersättning för dess bortskaffande.

Intressenter på fastigheten uppmanas att noggrant besiktiga fastigheten före auktionen. Ett inrop av fastigheten kommer inte att kunna villkoras av ytterligare besiktning eller liknande.

Fastigheten kommer att säljas med friskrivningsklausul. 

Tillträde

Tillträde ska ske senast den 20 juni 2022.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar för att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med biträde av konsult, före köpet, besiktiga fastigheten. Besiktning kan ske vid visning.

Övrigt

Fastigheten utbjuds till försäljning genom den gode mannen som uppdragit åt mäklaren Jessica Mårtensson, Nya Fastighetsbyrån Tjörn AB, att ombesörja annonsering, visningar och mottaga anmälningar till auktionen.

Paula Save

Advokat

Tel: 0522-65 33 09

 

E-post: paula.save@advokatfirmanhammar.se        

 

Länkar och bilagor:  

Auktionsprotokoll/köpekontrakt

För att komma till annons på Hemnet, klicka här 

 

Share This